Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince. Sbírka je určena na potřeby Charity. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky. Dnes končí doba velikonoční.

Zítra bude památka P. Marie, Matky církve, v úterý sv. Barnabáše, apoštola, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Zároveň je to připomínka sv. Antonína. Proto nebude zde ráno mše sv., ale bude večer v 18.00 u sv. Antoníčka.

Úklid centra má tento týden na starosti naše mládež v úterý po adoraci. Večer v 19.30 budou Modlitby matek.

V neděli bude slavnost Nejsvětější Trojice. Při mši v 10.30 přistoupí 12 dětí k 1. sv. přijímání. Svatou zpověď si děti vykonají v sobotu v 17.00. Vyzýváme i jejich rodiče, prarodiče a sourozence, aby si rovněž vykonali sv. zpověď.

Příští neděli odpoledne v 15.00 bude pouť u sv. Antoníčka. Hlavním celebrantem bude otec kapucín Pacifik Matějka.

Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019.

V uplynulých dnech se rozšířila zpráva, že papež František údajně změní znění modlitby Otče náš tak, že místo slov a neuveď nás do pokušení bude nedopusť, abychom podlehli pokušení.

K tomu je vhodné dodat, že už překlad Václava Bognera, z něhož vycházejí texty používané při liturgii, už v roce 1989 má na příslušném místě Matoušova evangelia tuto poznámku: Protože některá slova v českém Otčenáši dostala během času trochu odlišný význam, je třeba několik vysvětlivek. … Překlad Otčenáše do nové češtiny by zněl asi takto: Náš Otče v nebi, projev svou slávu a moc, kéž už přijde tvoje království, kéž se uskutečňuje na nebi i na zemi, co ty chceš. Náš denní chléb nám dej dnes a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám, a nedopusť, abychom upadli do pokušení, ale ochraň nás před zlým duchem. Také uznávané zahraniční komentáře k Novému zákonu v plné shodě připomínají, že smysl této prosby zní: a nedopusť, abychom v pokušení padli. Důvodem zdánlivého rozdílu je to, že překlad není převodem slov z jednoho jazyka do druhého, ale vyjádřením téhož sdělení v jiném jazyce. Papež František tedy neřekl nic nového ani překvapivého. Lze ovšem předpokládat, že se ještě nějaký čas budou ozývat lidé, kteří toto nevědí, včetně duchovních.