Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince. Navečer v 17.00 zde bude kulturní pořad o Janu Zrzavém. Srdečně zveme. Pozvěte i své přátele.

Úklid Centra má na starosti skupina mládeže v úterý odpoledne.

Ve čtvrtek po ranní mši do 9.00 je možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti. Další pravidelná adorace se koná každé úterý v 17.00.

Ve čtvrtek v 18.00 se koná příprava na biřmování, další možností je příprava v rámci společenství mládeže v pátek po mši. Dospělí, kteří tuto svátost dosud nepřijali, mohou být připravováni individuálně.

V sobotu 20. října od 9.00 do 16.00 se zde uskuteční duchovní obnova rodin. Kromě ranní mše v 7.00 bude v 12.00 navíc další mše, na kterou může kdokoli přijít. Přihlášky a podrobný program u s. Margity a na vývěsce.

Příští neděle bude den modliteb za misie, pro které bude také určena sbírka při bohoslužbách.

V pondělí 22. října v 13.30 bude farní charita připravovat kytice na Dušičky. Prosíme, kdo má na zahrádce nějakou zeleň nebo suché kytky, aby je přinesl a pomohl vázat kytice.

V neděli 28. října budeme slavit svátek naší patronky, bl. Restituty. Po třetí mši dopoledne plánujeme opět „Hodinu otevřených dveří“ na staveništi kostela. Večer v 17.30 se uskuteční 2. pouť pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči. Hlavním celebrantem mše v 18.00 bude o. Vojtěch Suchý z Tovaryšstva Ježíšova.

Od listopadu plánujeme zrušit úterní ranní mši v 7.00 a místo ní zavést v 17.00 bohoslužbu slova se sv. přijímáním a následně adorací Nejsvětější svátosti. Sobotní mši v 7.00 hodláme přeložit na 8.00. To vše od začátku listopadu.

O první sobotě 3. listopadu odpoledne uskutečníme naši každoroční pouť k Panně Marii do Křtin. Zaneste si tento termín do svých plánů.

Příprava na první svaté přijímání začne 4. listopadu 2018 od 9 hod. Je nutné, aby se děti účastnily i následující bohoslužby v 10.30.

V naší farnosti máme řadu nových mladých lidí, které bychom rádi pozvali na duchovní seznamovací víkend pro mladé na Velehradě. Pro nebiřmované to může být zároveň vstup do přípravy na biřmování. Jste zváni zapojit se do činnosti mládeže. Bližší informace na letáčcích vzadu a osobně u o. jáhna nebo Dominika Leplta.

Chtěli bychom založit novou dětskou scholu. Děti, které rády zpívají, ať se přihlásí u paní Kubové. Krátké asi dvacetiminutové zkoušky by byly od listopadu v pátek po mši sv.

Prosíme o výměnu drobných mincí, abychom ušetřili poplatky v bance. Děkujeme!

Děkujeme otci Pavlu Lacinovi z Pozořic za sbírku na stavbu našeho kostela v jeho farnosti, kde dnes slouží náš otec farář.